Avrinningsområdet

Svartåns avrinningsområde är 769 kvadratkilometer stort totalt sett. Åns källflöden finns nära Norberg och utloppet vid Västerås. Syftet med dessa bilder är att visa hur vattnet i Svartån stegvis ackumuleras på sin väg till mälaren och hur avrinningsområdet ser ut med sina biflöden. [källa Scalgo]

Svartåns biflöden

Avrinningsområdet

Bilden visar hur tillflödet ser ut. De blå staplarna visar hur stort deltillskotten på avrinningsområdet ser ut vid olika platser utefter ån liksom hur avrinningsområdet ackumuleras allt eftersom man kommer närmre Västerås.

Här ser man samma sak fast uttryckt i procent av totalt avrinningsområde