Status

Vår 2023

När isen till slut släppte var viken fylld med vatten. Gäddorna kom igång i april och vanlig groda spelar för fullt. En ägretthäger rastade ett par dagar i viken och sångsvanen har börjat bygga bo. Fiskgjusen jagar över viken och vi noterar vattenrall, kricka, skogssnäppa, grönbena, gluttsnäppa för att nämna något.

Vinter 2022

Först sjönk vattennivån i sjön till minimum i november på 61,12 för att sedan snabbt öka till 62,30 i Januari. En ändring på 1.20m. Isen sjönk först ihop och sedan lyftes upp. Bilder från Januari.

Höst 2022

Extra fräsning och röjning skedde under sensommaren. Under hösten 2022 drabbades vi av lågt vatten. Till skillnad från tidigare år tömdes sjön mot dess miniminivå. Sedan kom isen. Den grävning som var planerad under hösten blev vi tvungna att ställa in. .

Sommar 2022

Vi har haft 6 kor som betat ena halvan av våtmarken. Vattennivån har nu sjunkit och hela våtmarken är nu i princip torrlagd. Att åstadkomma permanenta vattenvägar och öppna vattenytor är mycket viktigt för att gynna den biologiska mångfalden.

Vår 2022

Växt och djurinventering har genomförts och en markant ökning av häckfåglar blev resultatet. Vi lyckades också få till den första lyckade gäddleken på många år. Tyvärr sänktes vattennnivån alldeles för snabbt efter leken så de flesta blev nog kvar i den mosse som våtmarken förvandlades till. Skrattmås, skäggdopping, sångsvan, tofsvipa, enkelbeckasin, grönbena och brun kärrhök häckar. Skogssnäppa, kricka, vigg, stjärtmes, havsörn, kungsörn, bivråk, vattenrall, törnsångare och röd glada är andra arter som nu setts på lokalen.

Höst och vinter 2021

Projektet hindrades till en början av höstregnväder under senare halvan av 2021 men när väl isen kom kunde vi komma igång med röjning. En hel del hann röjas under vårvintern. Resterande får röjas under hösten 2022.