Status

Feb-Mars 2024

Svinpesten hindrade vidare arbete i höstas. Vi avvaktar med de sista åtgärderna. Isen ligger samtidigt som vårflödena pågått en längre tid. Första Tofsvipan har inspekterat våtmarken.

Feb-Mars 2024

Vi fick problem av den 12kV! elkabel som är förlagd över våtmarken. Vi har haft kontroll på den men när vi skulle utföra grävarbete i höstas visade det sig att den inte alls låg på föreskrivet djup. Den ligger i ytan med fara för både oss och de djur om betar marken. På bilden ses kabeln ligga tvärs över bäcken vid besöksplatsen förhindrande vattenflödet. Vi har rapporterat till Vattenfall som varit på platsen och inspekterat. Vi väntar oss en åtgärd.

Augusti 23:e 2023

Skapande av vattenvägar och öppna vattenytor är nu klart. Det visade sig att Vattenfalls 12kV-kabel som ligger över våtmarken låg precis i ytan. Det förhindrade oss att gräva som vi tänkt och att skapa en väg för kor att ta sig över till andra sidan. Det är felanmält och kommer åtgärdas men då har vi inte grävaren på plats längre så vi fick anpassa och göra det bästa av situationen. Vi har grävt fram en massa torv som vi planerat ut så att det inte ska täcka för mkt av vegetationen och samtidigt inte bli stora högar. Ett par öar har skapats så att fågel kan häcka utan att räven ska komma åt ägg och ungar. Vattenvägen är ca 50-80cm djup och vi hoppas att inte torven som finns under detta djup ska flyta upp. Tack för bra utfört arbete Arne och Torgny på LVR lindings våtmarksrestaurering AB och Sören på Sören Eriksson Våtmark AB som gjort detta möjligt! Och tack Ralf Hammarqvist för drönarbilderna!

Bildgalleri:

Augusti 2023

Nu pågår grävning och öppnande av vattenvägar genom våtmarken. Syftet är att skapa ett slingrande vattenflöde med öppna vattenytor som bromsar flödet men också väter en större del av torvmassan jämfört med hur det var tidigare då man grävt ett rakt dike igenom området. Vi skapar växlande miljöer för olika arter. Såväl fåglar, växter som groddjur.

Augusti 2023

Översikt över yttre delen 11 augusti. Tack Ralf Hammarqvist som fotat med drönare! En ”ö” för häckande fåglar är skapad och fortsättningen förberedd.

Augusti 2023

Nu har vi rådighet över vattenståndet i Hörendesjön och därmed möjlighet att sköta och underhålla våra strandnära våtmarker på ett bra sätt. Vi kan påverka den hydrologiska funktionen och se till att vi kan sköta våtmarken. Tidigare har vattennivån i sjön styrts av ett elkraftverk i Haraker och innan dess från andra kraftverk nedströms och Västerås kommun. Sjön har använts som magasin utifrån deras externa syften och utan hänsyn till den lokala miljön. Vi har inte kunnat annat än att betrakta stora variationer i vattenståndet med upp till 1,2 meters variation. Vi kommer nu hålla en jämnare nivå i sjön som motsvarar strandzonens biologiska behov med mer naturliga säsongsvariationer.

Augusti 2023 Arbetet med att återskapa den hydrologiska funktionen liksom förutsättningar för fåglar och gäddor har nu påbörjats. Vi skapar en vattenväg som slingrar igenom torvmossen och öppnar upp vattenstråk i viken istället för den utdikning som tidigare gjorts där man ville att vattnet så fort som möjligt skulle rinna ut i sjön via ett rakt djupt dike utefter åkerkanten mot byn. Nu får vi en vattenuppehållande funktion samt att torven i mossen utnyttjas för att rena vattnet och på köpet bättre livsmiljöer för de arter som vistas i våtmarken. Förutom sångsvan som häckat och fått ut tre ungar har vi sett backsvala (ny art för viken), lärkfalk, tornfalk (häckar), bivråk (häckar), gluttsnäppa, grönbena, kricka mm.

Juli 2023

Vattenståndet fortfarande relativt högt. Gäddan har lekt och har förhoppningsvis resulterat i lite nytillskott till sjön. Förra året fastnade nog ynglen pga lågt vatten. Skrattmås (7par) och fiskmås (2par) har gjort häckförsök. Grönbena och skogssnäppa har befunnit sig stationära och har spelat. Oklart om häckning. Däremot har sångsvanen i alla fall lyckats med häckningen. En ägretthäger vistades också viken under några dagar i april!

Juni 2023

Nu får vi se hur länge viken är fylld med vatten….

Maj 2023

Nu ligger arbetet nere. Försöken med att återfå en meandrande vattenväg misslyckades så detta får ske i höst. Långgrävaren är parkerad och vi säger hej då till pistmaskinen som nu kommer jobba vidare i Sörmland. I viken häckar sångsvan och gäddleken är över. Kor är åter på plats och det kacklar och kvackar i viken.

Vår 2023

När isen till slut släppte var viken fylld med vatten. Gäddorna kom igång i april och vanlig groda spelar för fullt i stora antal. En ägretthäger rastade ett par dagar i viken och sångsvanen har börjat bygga bo. Fiskgjusen jagar över viken och vi noterar vattenrall, kricka och tofsvipa i stora antal, gräsand, knipa, skogssnäppa, grönbena, gluttsnäppa för att nämna något.

Vinter 2022

Först sjönk vattennivån i sjön till minimum i november på 61,12 för att sedan snabbt öka till 62,30 i Januari. En ändring på 1.20m. Isen sjönk först ihop och sedan lyftes upp. Bilder från Januari.

Höst 2022

Extra fräsning och röjning skedde under sensommaren. Under hösten 2022 drabbades vi av lågt vatten. Till skillnad från tidigare år tömdes sjön mot dess miniminivå. Sedan kom isen. Den grävning som var planerad under hösten blev vi tvungna att ställa in. .

Sommar 2022

Vi har haft 6 kor som betat ena halvan av våtmarken. Vattennivån har nu sjunkit och hela våtmarken är nu i princip torrlagd. Att åstadkomma permanenta vattenvägar och öppna vattenytor är mycket viktigt för att gynna den biologiska mångfalden.

Vår 2022

Växt och djurinventering har genomförts och en markant ökning av häckfåglar blev resultatet. Vi lyckades också få till den första lyckade gäddleken på många år. Tyvärr sänktes vattennnivån alldeles för snabbt efter leken så de flesta blev nog kvar i den mosse som våtmarken förvandlades till. Skrattmås, skäggdopping, sångsvan, tofsvipa, enkelbeckasin, grönbena och brun kärrhök häckar. Skogssnäppa, kricka, vigg, stjärtmes, havsörn, kungsörn, bivråk, vattenrall, törnsångare och röd glada är andra arter som nu setts på lokalen.

Höst och vinter 2021

Projektet hindrades till en början av höstregnväder under senare halvan av 2021 men när väl isen kom kunde vi komma igång med röjning. En hel del hann röjas under vårvintern. Resterande får röjas under hösten 2022.

Sommar 2021 (innan projektstart)