Status

Höst 2022

Extra fräsning och röjning skedde under sensommaren. Under hösten 2022 drabbades vi av lågt vatten. Till skillnad från tidigare år tömdes sjön mot dess miniminivå. Sedan kom isen. Den grävning som var planerad under hösten har ställts in. Vi kan inte överblicka situationen just nu utan tänker att vi får skjuta detta arbete till senare och i värsta fall till nästa höst. Det hade varit bra att ha nästa sommar och höst för finjusteringar men sådant är läget i detta nu.

Sommar 2022

Vi har haft 6 kor som betat ena halvan av våtmarken. Vattennivån har nu sjunkit och hela våtmarken är nu i princip torrlagd. Att åstadkomma permanenta vattenvägar och öppna vattenytor är mycket viktigt för att gynna den biologiska mångfalden.

Vår 2022

Växt och djurinventering har genomförts och en markant ökning av häckfåglar blev resultatet. Vi lyckades också få till den första lyckade gäddleken på många år. Smågäddor jagade smådjur och förhoppningsvis lyckades några av dem ta sig ut i sjön innan vattenståndet sjönk mitt på sommaren och förvandlade våtmarken till mosse. Skrattmås, skäggdopping, sångsvan, tofsvipa, enkelbeckasin, grönbena och brun kärrhök häckar. Skogssnäppa, kricka, vigg, stjärtmes, havsörn, kungsörn, bivråk, vattenrall, törnsångare och röd glada är andra arter som nu setts på lokalen.

Höst och vinter 2021

Projektet hindrades till en början av höstregnväder under senare halvan av 2021 men när väl isen kom kunde vi komma igång med röjning. En hel del hann röjas under vårvintern. Resterande får röjas under hösten 2022.