Järnverksamhet

Sörhörende stångjärnshammare

Sörhörende /Wallsjö hammare nämns första gången 1370. Belägen vid södra delen av Vallsjön. Hammaren har hört till Sörhörende hytta och lades ned 1766.

En hammare, Wahlsjö hammare (Västervåla 1:1) har legat söder om Stora Vallsjöns utlopp. Inom området finns en hammarruin, ett slaggvarp, två dammvallar samt en slät yta där det troligen har funnits rostgropar och kolupplag. Flera kartor från slutet av 1600-talet och 1700-talet har en hammare utritad på denna plats. Hammaren tillhörde byn Sörhörende men ligger inom Västervåla socken.
Den är byggd år 1639 och nedblåst år 1766. Det finns skriftlig uppgift att en hammare funnits redan år 1370 i Sörhörende. Om den låg på denna plats eller nära byn går inte att säga utan arkeologiska undersökningar.

1:1 Hammarområde, 110×50 m (N-S), bestående av 1 hammarruin, 1 slaggvarp och 2 dammvallar. Hammarruin (?), 10×7 m (Ö-V). Området är övertorvat med ställvis talrikt med sten. 1 ränna 0.5 m br och 0.1-3 m dj skiljerområdet från slaggvarpet. Beväxt med enstaka lövträd. Intill och V om nr 1 är: Slaggvarp, 30×20 m (N-S) och intill 1 m h. Typisk hammarslagg. Beväxt med enstaka barrträd och lövträd.10 m NNV om hammarruinen är: Dammvall, 24 m l (Ö-V), 3-4 m br och intill 1.7 m h. Byggd av sten, hammarslagg med kraftig jordinblandning. Beväxt med barrskog. 56 m NNÖ om ovan är: Dammvall, 40 m l (Ö-V), 2-4 m br och intill 1.5 m h. Dess S del kallmurad av 0.5×0.7 m st block. Källa; https://bergslagen.forening.genealogi.se/hyttorhamrarbrage.htm

Hyttfallet

Beläget i västra delen av byn vid Sågbäcken. Här fanns på 1600-talet en masugnshytta, på 1700-talet en kvarn och efter det en såg.