Hörendsjön en reservoar?

Är Hörendesjön en vattenreservoar? Hur effektivt fungerar nuvarande reglering ur ett vattenuppehållande perspektiv? Finns det andra bättre och kompletterande åtgärder som skulle göra nytta?

Det vatten som rinner genom Hörendesjön utgör bara knappt 20% av det vatten som rinner ut vid Västerås i Mälaren. Att denna volym på ett avgörande sätt ändrar situationen för Västerås säger sig självt. Närmre sjön märks större skillnad men även här är inte Hörendsjön största källan.

Höstens skyfall kunde räknat på det vattenflöde som passerade Västerås stad maximalt bromsas och fördröjas med ca 10-20% under 3 dagar.

Vad är inskrivet i vattendomen om syftet med Hörendesjöns reglering? Tillståndet till nuvarande dom och regleringsnivåer gäller justering av vattennivåer för vattenkraftgenerering inte att tjänstgöra som vattenmagasin för extremväder.

Andra och fler lösningarna behövs. Exempel:

  • Genom att identifiera flera vattenbromsande åtgärder på många mindre platser fås en mycket större effekt. Det finns utdikade mossar runt vattendrag och i dess källområden som kan återvätas och då fungera som ”svampar” vilket fördröjer vattenflödena. Men man behöver se över incitamenten för markägare att göra detta. Idag är regelverket inte gynnsamt varför väldigt få sådana projekt genomförs. Detta är en effektiv metod för att både bromsa vatten högt upp i vattenflödena där det får störst effekt och samtidigt minska CO2 utsläpp.
  • Att återställa utdikade vattenflöden och återställa meanderslingor i vattendragen liksom att återställa eller etablera våtmarker liksom återställa låglänta och invallade marker skulle också innebära bromsande effekter. Även här behöver incitament ses över för att detta ska fungera.
  • Att arbeta med dagvattenplaner för städer och hårdgjorda ytor är mycket prioriterat idag där man konstruerar in vattenbromsande åtgärder i tex dagvattendammar, växtbäddar i gatumiljön samt göra hårdgjorda ytor genomsläppliga.
  • Mer tips finner du genom att söka på ”goda dagvattenexempel” liksom ”våtmarksguiden”