Vision

Syfte:

Syftet är att restaurera Stenbrovikens igenväxande våtmarksområde till en öppen hävdad översvämningsvåtmark.

Efter genomförd restaurering ska Stenbroviken få bättre vattenuppehållande funktion, återfå vidsträckta och välhävdade våtslåttermarker, meandrande vattendrag, bättre näringsretention, en miljö som sköts genom bete och/eller putsning samt grunda vattenspeglar för bättre fiskreproduktion och förbättringar för fågellivet som kan återfå mycket av sin historiska art- och individrikedom.

Mål:

  • att ge en bättre funktion för vattenuppehållande funktion
  • att gynna biologisk mångfald
  • att skapa lekplatser för fisk och grodor
  • att ge en effekt på minskat växtnäringsläckage