Om projektet

Projektet bedrivs i samarbete med Sala Kommun och Länsstyrelsen i Västmanland. Det kan genomföras tack vare Naturvårdsverkets LONA-stöd, Lokala Naturvårdssatsningar, privata initiativ och privat medfinansiering.

Projektet godkändes och start kunde ske i september 2021 och pågår tom vintern 2023/24.

Förberedelserna har tagit ett par år i anspråk med att samverka med Sala kommun (Naturvård på miljöenheten) och Länsstyrelsen i Västmanland liksom markägare och lokala entreprenörer för att finna lösningar på hur en renovering skulle kunna genomföras samt att planera och göra erforderliga ansökningar. Vi har också tagit hjälp av erfarna rådgivare för att planera projektet, Sören Eriksson Naturvård AB och WRS AB.

Det praktiska genomförandet har utförts av lokala entreprenörer som Martin Johansson Entreprenad, Svartådalens Flis & Pellets AB med flera.

Projektet hindrades till en början av höstregnväder men när väl isen kom kunde vi komma igång med röjning. Idag är i stort sett hela våtmarken röjd (juli 2022) även om det kvarstår en del som kommer utföras under hösten 2022.

Förutom röjningsarbetet som bitvis har varit komplicerat har vi en stor utmaning vad gäller sjöns vattennivå. Det är mycket viktigt att våtmarken översvämmas under våren och att det finns vissa vattenytor även under sommaren. Detta är mycket viktigt för att det ska fungera. Sjöns variation av vattenståndet är ett problem då dagens vattennivåreglering styrs av andra syften än att få en naturlig variation med årstiderna vilket våtmarken behöver. Vattenståndet kan variera med hela 1,25m under året mot en lämpligare nivåvariation på ca 0,5m med högt vatten under våren.

Projektet visar redan resultat i och med att gäddan under våren 2022 gick upp och lekte för första gången på säkert 40 år. Skrattmås, skäggdopping, sångsvan, tofsvipa, enkelbeckasin, grönbena och brun kärrhök häckar. Skogssnäppa, kricka, vigg, stjärtmes, havsörn, kungsörn, bivråk, vattenrall, törnsångare och röd glada är andra arter som nu setts på lokalen.

Nu till sommaren 2022 har vi fått till bete i våtmarken. Vi har 6 kor som betar både strandängar och delvis ute i våtmarken. Vattennivån har nu sjunkit ner till ett minimum  och hela våtmarken är nu i princip torrlagd. Att åstadkomma permanenta vattenvägar och ytor är mycket viktigt för att gynna de arter som behöver dessa. Målet är att under hösten åstadkomma detta.