”Vad”

”Vad” – platsen där man kunde vada över viken för att ta sig till byn

Stenbrovikens namn anspelar på viken med en stenbro och en möjlighet att ta sig över viken torrskodd. Så har det nog inte alltid varit. På kartor från 1700-talet ser man en väg som ligger på någon sorts rustbädd, eller stockbädd, över sankmarken. Se bilden nedan. Detta kallas för en ”kavelbro”. Vilket är en förstärkt väg över sank mark eller vattendrag bestående av timmerstockar lagda tätt intill varandra tvärs vägens riktning. Senare säkert förstärkt med jord och sten vilket givit namnet Stenbroviken. Att det från början var mer att likna vid ett vadställe avslöjar dagens lokala språkbruk där man fortfarande kallar överfarten för ”Vad”.
Vid tillfällen då man inte kunde ta sig över torrskodd så kanske man tog sig till byn via skogen från Hörnsjöfors via Snällbyn och den så kallade Vallgatan. Utefter denna sträckning finner man också rester från gamla torpställen.

Såhär såg det ut vid ”Vad” 1967. Kanske var detta det man kallar ett ”hundraårsregn”. En översvämning som sägs inträffa vart 100-ade år.