Fallrätt och vattendom

Fallrätt

”Enligt Wikipedia: En vattendom fastställer hur vatten ska tappas ur en sjö, genom en damm eller vattenkraftverk och inom vilka gränser dessa vattenstånd måste ligga och under vilken tid dessa värden gäller.”

I början av 1900-talet ansökte dåvarande ägare till Hörnsjöfors kvarn, Svenska Metallverken, om att få förstärka den redan då befintliga dammen och fördämningen. Detta fastställdes 1924 i den vattendom som fortfarande gäller. Tanken var nog att anlägga ett vattenkraftverk på platsen vilket aldrig gjorts.

En fallrätt betyder rätten till den tillgång som ett fall i ett vattendrag ger upphov till. Fallrätten är knuten till en sk fallrättsfastighet vilken äger själva fallrätten. Vid Hörnsjöfors ägde AB Svenska Metallverken kvarnen dvs fallrättsfastigheten när nuvarande vattendom beslutades.

Själva rätten att nyttja fallrätten skrevs däremot över via civilrättsliga avtal eller servitut vilket är helt lagligt till en rad efterföljande verksamheter som tex Gränges, Domänverket, Västerås Stad till Mälarenergi och Haraker kvarn som haft denna fram till i somras då nuvarande intresseförening har tagit över rätten att sköta dämmet.

I samband med att intresseföreningen tog över driften meddelade de kraftbolag som tidigare skött den att de inte längre var intresserade. De såg ingen nytta av dammen och reglering av den. Därmed lades verksamheten för kraftalstring ned. Intresseförenignen sköter nu dämmet uteslutande utifrån ett miljö- och kulturvärde med de gränser som vattendomen beslutat.

Vattendom

På vintern ska nivån ligga mellan 61,07 och 62,32 möh. På sommaren mellan 61,07 och 62,02 möh. (enl. RH00 och fixpunkt, se nedan). Den 1/3 ska nivån ligga på 61,57 om vårfloden inte startat. Vårflodens start i södra och mellersta Sverige är inte ett entydigt begrepp söder om Dalälven enligt SMHI. Vi bevakar och beaktar detta de år då det är kallt långt in på våren utan att varma perioder och vårflöden inträffar innan den 1/3. I annat fall bortser vi från detta.

RH – Rikshöjdsystem

Rikets höjdsystem (RH) eller Höjdsystemet för Sverige, är Sveriges system för mätning av höjd, och består huvudsakligen av fyra avvägningar, som genomfördes under åren 1857-1885, 1886-1905, 1951-1967 och 1979-2003. Dessa kallas RH 1860, RH 00, RH 70 och RH 2000.