Stenbrovikens våtmark

Vision: Att restaurera det igenväxta våtmarksområdet i Stenbroviken  till den öppna hävdade översvämningsvåtmark den en gång var och öppna upp vyn mot Sörhörende by.

Syfte:
Efter genomförd restaurering ska Stenbroviken få bättre vattenuppehållande funktion, återfå vidsträckta och välhävdade våtslåttermarker, meandrande vattendrag, bättre näringsretention, en miljö som sköts genom bete samt grunda vattenspeglar för ökad biologisk mångfald, fiskreproduktion och förbättringar för fågelliv och friluftsliv.

Mål:
att gynna biologisk mångfald

att skapa lekplatser för fisk, fågel och grodor

att ge en bättre vattenuppehållande funktion

att minska växtnäringsläckage

att förbättra den lokala miljön vid Sörhörende by

att engagera lokala entreprenörer

Utförande

Arbetet bedrivs i samverkan med Sala Kommun och Länsstyrelsen i Västmanland med hjälp av LONA-stöd.