Övriga projekt

Det pågår ett arbete med att identifiera och starta andra projekt där lokala markägare får chans att utveckla sina marker och miljön med hjälp av centrala stödinvesteringar. Dels för att kunna ta del av de möjligheter som finns men också för att skapa andra värden på utdikade mossar och olönsamma impedementmarker.

Rönningen. Rönningen utgörs av en gammal utdikad slåtteräng där tanken är att trygga och säkerställa miljön för den population av vattensalamander som finns där.

Askmyran. Tanken är att återväta den utdikade Askmyran så att den återfår en vattenbromsande och renande funktion och att skapa ett skogsvatten för att öka den biologisk mångfalden på randen till den stora skogsbranden.

Sågbäcken. Vid Sågbäcken är tanken att tillgängliggöra en fin bäckravin med gamla lämningar av en hytta för järnbearbetning.