Historia

Stenbroviken i Sörhörende är beläget i NV delen av Västerfärnebo församling i Sala kommun. Tillrinningen kommer från ca 120 hektar mark vilken består av skog, åker och ängar. Skogen är i stort sett borta, dels pga av den stora skogsbranden i området 2014 och dels pga av granbarkborreavverkningar.

Våtmarksområdet utgörs av ca 14ha areal och bestod av vidsträckta sparsamt beväxta mader och gungflyn enligt bilderna. Vattendjupet i viken utanför våtmarken ligger på 2 till 3 meter bestående av dybotten.

Historiskt har markerna använts till bete, slåtter. På bilderna syns hur landskapet såg ut på 1950 talet. Viken var den viktigaste lekplatsen för gädda och på de öppna maderna och ängarna häckade tex storspov. Fiskgjusen häckade i skogen ovanför.

Det förekom ett omfattande fiske med ryssja i viken och flodkräftan ”exporterades” till restauranger i storstaden.

Stenbroviken utgör förgrund till Sörhörende by. I gamla tider öppnade sig landskapet när man kom resande öster ifrån med viken i förgrunden och den gamla radbyn i fonden. En vacker kuperad natur med stora värden där storskogen mötte sjön och de odlade tegarna runt byn. Här en bild från 60-talet.

Vägen upp mot byn över ”Vad” syns här tydligt.

Någonstans runt 1967 kom 100-års regnet. Stenbroviken och ”Vad” svämmades över.

Utsnitt från karta över Sörhörende från 1766 (Lantmäteriet) som visar passagen och ”Vad” som en rustbädd/spång